నగవులు నిజమన

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
నగవులు నిజమని (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| నగవులు నిజమని నమ్మేదా |
వొగినడియాసలు వొద్దనవే ||

చ|| తొల్లిటి కర్మము దొంతల నుండగ |
చెల్లబోయిక జేసేదా |
యెల్ల లోకములు యేలేటి దేవుడ |
వొల్ల నొల్లనిక నొద్దనవే ||

చ|| పోయిన జన్మము పొరుగులనుండగ |
చీయనక యిందు జెలగేదా |
వేయినామముల వెన్నుడమాయలు |
ఓ యయ్య యింక నొద్దనవే ||

చ|| నలి నీనామము నాలికనుండగ |
తలకొని యితరము చదవేదా |
బలు శ్రీ వేంకటపతి నిన్నుగొలిచి |
వొలుకు చంచలము లొద్దనవే ||


nagavulu nijamani (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| nagavulu nijamani nammEdA |
voginaDiyAsalu voddanavE ||

ca|| tolliTi karmamu doMtala nuMDaga |
cellabOyika jEsEdA |
yella lOkamulu yElETi dEvuDa |
volla nollanika noddanavE ||

ca|| pOyina janmamu porugulanuMDaga |
cIyanaka yiMdu jelagEdA |
vEyinAmamula vennuDamAyalu |
O yayya yiMka noddanavE ||

ca|| nali nInAmamu nAlikanuMDaga |
talakoni yitaramu daDavEdA |
balu SrI vEMkaTapati ninnugolici |
voluku caMcalamu loddanavE ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

nagavuluNijamani_voleti Nagavulu-Nijamami-PriyaSis


అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |