నేరిచిబ్రదికేవారు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
నేరిచిబ్రదికేవారు నీదాసులు (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| నేరిచిబ్రదికేవారు నీదాసులు | నేరమి బాసినవారు నీదాసులు ||

చ|| కామము గ్రోధము రెంటీ గాదని విడిచి మంచి- | నేమము పట్టినవారే నీదాసులు |
దోమటి బాపపుణ్యాల దుంచివేసి చూడగానే | నీమాయ గెలిచినవారు నీదాసులు ||

చ|| కిక్కిరించినయాసల గిందవేసి మోక్షము | నిక్కినిక్కి చూచేవారు నీదాసులు |
వెక్కసపుభక్తితోడ వెఱపు మఱపు లేక | నెక్కొన్నమహిమవారు నీదాసులు ||

చ|| అట్టె వేదశాస్త్రముల అర్థము దేటపఱచి | నెట్టుకొని మించినవారు నీదాసులు |
యిట్టె శ్రీవేంకటేశ యితరమార్గములెల్లా | నెట్టువడ దోసినవారు నీదాసులు ||


nEricibradikEvAru nIdAsulu (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| nEricibradikEvAru nIdAsulu | nErami bAsinavAru nIdAsulu ||

ca|| kAmamu grOdhamu reMTI gAdani viDici maMci- | nEmamu paTTinavArE nIdAsulu |
dOmaTi bApapuNyAla duMcivEsi cUDagAnE | nImAya gelicinavAru nIdAsulu ||

ca|| kikkiriMcinayAsala giMdavEsi mOkShamu | nikkinikki cUcEvAru nIdAsulu |
vekkasapuBaktitODa verxapu marxapu lEka | nekkonnamahimavAru nIdAsulu ||

ca|| aTTe vEdaSAstramula arthamu dETaparxaci | neTTukoni miMcinavAru nIdAsulu |
yiTTe SrIvEMkaTESa yitaramArgamulellA | neTTuvaDa dOsinavAru nIdAsulu ||/2011/01/annamayya-samkirtanalutatwamulu.html
అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |