నానాటి బదుకు నాటకము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
నానాటి బతుకు (రాగం:ముఖారి ) (తాళం : )

నానాటి బతుకు నాటకము
కానక కన్నది కైవల్యము

పుట్టుటయు నిజము పోవుటయు నిజము
నట్టనడిమి పని నాటకము
యెట్ట నెదుట గల దీ ప్రపంచము
కట్ట గడపటిది కైవల్యము

కుడిచే దన్నము కోక చుట్టెడిది
నడ మంత్రపు పని నాటకము
వొడి గట్టుకొనిన వుభయ కర్మములు
గడి దాటినపుడె కైవల్యము

తెగదు పాపము తీరదు పుణ్యము
నగి నగి కాలము నాటకము
యెగువనె శ్రీ వేంకటేశ్వరుడేలిక
గగనము మీదిది కైవల్యము


Naanaati baduku (Raagam:mukhaari ) (Taalam: )

Naanaati baduku naatakamu
Kaanaka kannadi kaivalyamu

Puttutayu nijamu povutayu nijamu
Nattanadimi pani naatakamu
Yetta neduta gala dee prapamchamu
Katta gadapatidi kaivalyamu

Kudichae dannamu koka chuttedidi
Nada mamtrapu pani naatakamu
Vodi gattukonina vubhaya karmamulu
Gadi daatinapude kaivalyamu

Tegadu paapamu teeradu punyamu
Nagi nagi kaalamu naatakamu
Yeguvane Sree vaemkataesvarudaelika
Gaganamu meedidi kaivalyamuIn this song,Annamayya points out the nature of the daily life. Every day life is a drama. Birth is also true so is the death. In between what we see is drama. Ultimate is Kaivalyamu. Time keeps reminding us of the ultimate goal, liberation to reach Lord Venkateshwara.


This day to day (nAnATi) life (batuku) is a drama (nATakamu) What is to not seen clearly (kAnaka kannadi exactly means something which is seen yet not seen; for instance an object at a far off distance) is liberation/salvation (kaivalyamu)

C1:To be born (puTTuTayu) is truth (nijamu), to die (pOvuTayu literal meaning is to go; to leave) is truth. All the work (pani) in between these two (naTTanaDimi) is a drama. That which is right in front (yeTTa neduTagaladI) is the world (prapaNcamu). That which is the ultimate last (kaTTakaDapaTidi) is liberation.

C2:To partake/relish (kuDicEdi) rice/food (annamu), to wrap around (cuTTeDidi) a cloth/saree (kOka), this conjured-in-the-middle (naDamantrapu) work (pani) is a drama. When one crosses beyond (gaDidATinapuDE) the above mentioned dual duties (vubhayakarmulu) only then there is liberation.

C3:There is no break (tegadu literally means it doesn't cut/snap like for instance to say a rope doesn't cut) to sin (pApamu). There is never completion (tIradu) to good/holiness (puNyamu). All this laughing (and also laughable) (nagi nagi) time (kAlamu) is a drama. Above (yeguvane literally means at a higher place) there is only ONE VenkaTEShvara. That which is even beyond (mIdidi means one which is above; here in percepetion) the sky (gaganamu) is liberation.

ఇవికూడా చూడండి[మార్చు]

బయటి లింకులు[మార్చు]

NanatiBatuku-MSఅన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |