నాటికి నాడే

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
నాటికి నాడే (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| నాటికి నాడే నాచదువు | మాటలాడుచును మరచేటిచదువు ||

చ|| ఎనయ నీతని నెరుగుటకే పో | వెనకవారు చదివినచదువు |
మనసున నీతిని మరచుటకే పో | పనివడి యిప్పటి ప్రౌఢలచదువు ||

చ|| తెలిసి యితనినే తెలియుటకే పో | తొలుత గృతయుగాదుల చదువు |
కలిగియీతని గాదననే పో | కలియుగంబులో గలిగిన చదువు ||

చ|| పరమై వేంకటపతి గనుటకే పో | దొరలగు బ్రహ్మాదుల చదువు |
సిరుల నితని మరచెడికొరకే పో | విరసపుజీవుల విద్యలచదువు ||


nATiki nADE (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| nATiki nADE nAcaduvu | mATalADucunu maracETicaduvu ||

ca|| enaya nItani neruguTakE pO | venakavAru cadivinacaduvu |
manasuna nItini maracuTakE pO | panivaDi yippaTi prauDhalacaduvu ||

ca|| telisi yitaninE teliyuTakE pO | toluta gRutayugAdula caduvu |
kaligiyItani gAdananE pO | kaliyugaMbulO galigina caduvu ||

ca|| paramai vEMkaTapati ganuTakE pO | doralagu brahmAdula caduvu |
sirula nitani maraceDikorakE pO | virasapujIvula vidyalacaduvu ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |