నమో నమో జగదేకనాథ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
నమో నమో జగదేకనాథ (రాగం:సారమతి ) (తాళం : ఖండచాపు )

ప|| నమో నమో జగదేకనాథ తవ సర్వేశ | విమల విశ్రుత లసద్విఖ్యాత కీర్తే ||

చ|| రామ రఘువర సిత రాజీవలోచన | భూమిజా రమణ త్రిభువన విజయ |
కోమలాంగ శ్యామ కోవిద రణరంగ | భీమ విక్రమ సత్యబిరుద ప్రవీణ ||

చ|| దళిత దైతేయ కోదండ దీక్షాదక్ష | జలజాప్తకుల విభీషణరక్షక |
కలిత దశరథ తనయ కౌసల్యానంద | సులభ వానర ముఖ్య సుగ్రీవ వరద ||

చ|| చారులక్ష్మణ భరతశతృఘ్న పూర్వజ | తారకబ్రహ్మ నిత్యస్వరూప |
ధీరశ్రీవేంకటాధిప భక్తవత్సల | భూరిగుణ సాకేతపుర నివాస ||


namO namO jagadEkanAtha (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| namO namO jagadEkanAtha tava sarvESa | vimala viSruta lasadviKyAta kIrtE ||

ca|| rAma raGuvara sita rAjIvalOcana | BUmijA ramaNa triBuvana vijaya |
kOmalAMga SyAma kOvida raNaraMga | BIma vikrama satyabiruda pravINa ||

ca|| cArulakShamaNa BarataSatRuGna pUrvaja | tArakabrahma nityasvarUpa |
dhIraSrIvEMkaTAdhipa Baktavatsala | BUriguNa sAkEtapura nivAsa ||

ca|| daLita daitEya kOdaMDa dIkShAdakSha | jalajAptakula viBIShaNarakShaka |
kalita daSaratha tanaya kausalyAnaMda | sulaBa vAnara muKya sugrIva varada ||

బయటి లింకులు[మార్చు]

NamoNamoJagadekanaadha


అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |