నాతప్పు లోగొనవే

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
నాతప్పు లోగొనవే (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| నాతప్పు లోగొనవే ననుగావవే దే- | వ చేతలిన్ని జేసినిన్ను జేరి శరణంటి ||

చ|| అందరిలోన అంతర్యామివై నీవుండగ | ఇందరి పనులు గొంటిని ఇన్నాళ్ళు |
సందడించి యిన్నిట నీచైతన్యమై యుండగ | వందులేక నేకొన్ని వాహనాలెక్కితిని ||

చ|| లోఅక పరిపూర్ణుడవై లోనా వెలి నుండగాను | చేకొని పూవులు బండ్లు చిదిమితివి |
గైకొని ఈ మాయలు నీ కల్పితమై వుండగాను | చౌక లేక నే వేరే సంకల్పించితిని ||

చ|| ఎక్కడ చూచినా నీవే యేలికవై యుండగాను | యిక్కడా తొత్తుల బంట్ల నేలితి నేను |
చక్కని శ్రీ వేంకటేశ సర్వాపరాధి నేను | మొక్కితి నన్ను రక్షించు ముందెరుగ నేను ||


nAtappu lOgonavE (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| nAtappu lOgonavE nanugAvavE dE- | va cEtalinni jEsininnu jEri SaraNaMTi ||

ca|| aMdarilOna aMtaryAmivai nIvuMDaga | iMdari panulu goMTini innALLu |
saMdaDiMci yinniTa nIcaitanyamai yuMDaga | vaMdulEka nEkonni vAhanAlekkitini ||

ca|| lOaka paripUrNuDavai lOnA veli nuMDagAnu | cEkoni pUvulu baMDlu cidimitivi |
gaikoni I mAyalu nI kalpitamai vuMDagAnu | cauka lEka nE vErE saMkalpiMcitini ||

ca|| ekkaDa cUcinA nIvE yElikavai yuMDagAnu | yikkaDA tottula baMTla nEliti nEnu |
cakkani SrI vEMkaTESa sarvAparAdhi nEnu | mokkiti nannu rakShiMcu muMderuga nEnu ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |