నేనెంత నీవెంత

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
నేనెంత నీవెంత (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| నేనెంత నీవెంత నిక్కె మా యిది | కానీ లేరా యిది యొక్క కాకు నేనే జాడలా ||

చ|| కోరివేడి తగిలిన గోపసతు లుండ గాను | అరయ నాకొంగు పట్టే వలసితినా |
మేరతో బెండ్లాడిన రుక్మిణిదేవి వుండగాను | యేరా నాతో నవ్వేవు యెగసక్కెమా ||

చ|| చనవిచ్చి మన్నించిన సత్యభామ వుండగాను | చెనకేవు నే నీకు జిక్కితినా |
పనివడి తెచ్చుకొన్న పదారువేలుండగాను | నను జెక్కు నొక్కేవు నాటకములా ||

చ|| గందమిచ్చి మెప్పించిన కలికి యొకతె యుండ | అంది నను గాగిలించే వాగడములా |
కందున శ్రీ వేంకటేశ కలసితి విటు నన్ను | చిందేవు మోహము నాపై చిత్తమింత వచ్చెనా ||


nEneMta nIveMta (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| nEneMta nIveMta nikke mA yidi | kAnI lErA yidi yokka kAku nEnE jADalA ||

ca|| kOrivEDi tagilina gOpasatu luMDa gAnu | araya nAkoMgu paTTE valasitinA |
mEratO beMDlADina rukmiNidEvi vuMDagAnu | yErA nAtO navvEvu yegasakkemA ||

ca|| canavicci manniMcina satyaBAma vuMDagAnu | cenakEvu nE nIku jikkitinA |
panivaDi teccukonna padAruvEluMDagAnu | nanu jekku nokkEvu nATakamulA ||

ca|| gaMdamicci meppiMcina kaliki yokate yuMDa | aMdi nanu gAgiliMcE vAgaDamulA |
kaMduna SrI vEMkaTESa kalasiti viTu nannu | ciMdEvu mOhamu nApai cittamiMta vaccenA ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |