నారాయణ నీనామమెగతి

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
నారాయణ నీనామమెగత (రాగం: హిన్దొళమ్ ) (తాళం :ఆది )

ప|| నారాయణ నీనామమెగతి యిక | కోర్కెలు నాకు కొనసాగుటకు ||

చ|| పైపై ముందట భవజలధి | దాపు వెనక చింతాజలధి |
చాపలము నడుమ సంసారజలధి | తేపయేది యిది తెగనీదుటకు ||

చ|| పండె నెడమ పాపపు రాశి | అండ గుడిని పుణ్యపు రాశి |
కొండను నడుమ త్రిగుణ రాశి ఇవి | నిండ కుడుచుటకు నిలుకడ యేది ||

చ|| కింది లోకములు కీడు నరకములు | అందెటి స్వర్గాలవె మీద |
చెంది యంతరాత్మ శ్రీ వేంకటేశ నీ- | యందె పరమపద మవల మరేది ||


nArAyaNa nInAmamegati (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| nArAyaNa nInAmamegati yika | kOrkelu nAku konasAguTaku ||

ca|| paipai muMdaTa Bavajaladhi | dApu venaka ciMtAjaladhi |
cApalamu naDuma saMsArajaladhi | tEpayEdi yidi teganIduTaku ||

ca|| paMDe neDama pApapu rASi | aMDa guDini puNyapu rASi |
koMDanu naDuma triguNa rASi | niMDa kuDucuTaku nilukaDa yEdi ||

ca|| kiMdi lOkamulu kIDu narakamulu | aMdeTi svargAlave mIda |
ceMdi yaMtarAtma SrI vEMkaTESa nI- | yaMde paramapada mavala marEdi ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |