నారాయణ నీనామము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
నారాయణ నీనామము (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| నారాయణ నీనామము బుద్ధి- | జేరినా జాలు సిరు లేమిబాతి ||

చ|| ననుపైనశ్రీవిష్ణునామము పేరు- | కొనగానే తేకువమీరగా |
ఘనమైనపుణ్యాలు గలుగగా తమ- | కనయము బర మది యేమిబాతి ||

చ|| నలువైన శ్రీహరినామము మతి- | దలచిన నాబంధము లూడగా |
యెలమి దీని బఠియించినా యీ- | కలుషములేల కలుగు నెవ్వరికి ||

చ|| వేంకటపతినామవిభవము కర్మ- | పంకములెల్ల బరిమార్పగా |
బింకమై తలపెడి ప్రియులకు యెందు- | నింక నీసుఖ మిది యేమిబాతి ||


nArAyaNa nInAmamu (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| nArAyaNa nInAmamu buddhi- | jErinA jAlu siru lEmibAti ||

ca|| nanupainaSrIviShNunAmamu pEru- | konagAnE tEkuvamIragA |
GanamainapuNyAlu galugagA tama- | kanayamu bara madi yEmibAti ||

ca|| naluvaina SrIharinAmamu mati- | dalacina nAbaMdhamu lUDagA |
yelami dIni baThiyiMcinA yI- | kaluShamulEla kalugu nevvariki ||

ca|| vEMkaTapatinAmaviBavamu karma- | paMkamulella barimArpagA |
biMkamai talapeDi priyulaku yeMdu- | niMka nIsuKa midi yEmibAti ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |