నీ వేలికవు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
నీ వేలికవు మాకు (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| నీ వేలికవు మాకు నీదాసులము నేము | ఆవల నితరుల నే మడుగబొయ్యేమా ||

చ|| పసురమై వుండి యిచ్చీ బక్కన గామధేనువు | యెసగి మానైవుండి యిచ్చీ గల్పవృక్షము |
వెస రాయైవుండి యిచ్చీ వేడుక చింతామణి | మసలనిశ్రీపతివి మాకు నిచ్చే టరుదా ||

చ|| గాలి యావటించి యిచ్చీ గారుమేఘము మింట | వీలి జీర్ణమై యిచ్చీ విక్రమార్కునిబొంత |
కాలినపెంచై వుండి కప్పెర దివ్యాన్నమిచ్చీ | మైలలేనిశ్రీపతివి మాకు నిచ్చే దరుదా ||

చ|| అండనే కామధేనువ వాశ్రితచింతామణివి | పండినకల్పకమవు భక్తులకెల్లా |
నిండిన శ్రీవేంకటేశ నీవు మమ్ము నేలితివి | దండిగా నమ్మితే నీవు దయజూచు టరుదా ||


nI vElikavu mAku (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| nI vElikavu mAku nIdAsulamu nEmu | Avala nitarula nE maDugaboyyEmA ||

ca|| pasuramai vuMDi yiccI bakkana gAmadhEnuvu | yesagi mAnaivuMDi yiccI galpavRukShamu |
vesa rAyaivuMDi yiccI vEDuka ciMtAmaNi | masalaniSrIpativi mAku niccE TarudA ||

ca|| gAli yAvaTiMci yiccI gArumEGamu miMTa | vIli jIrNamai yiccI vikramArkuniboMta |
kAlinapeMcai vuMDi kappera divyAnnamiccI | mailalEniSrIpativi mAku niccE darudA ||

ca|| aMDanE kAmadhEnuva vASritaciMtAmaNivi | paMDinakalpakamavu BaktulakellA |
niMDina SrIvEMkaTESa nIvu mammu nElitivi | daMDigA nammitE nIvu dayajUcu TarudA ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |