నాకు నందు కేమివోదు నన్ను నీ వేమి చూచేవు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
నాకు నందు (రాగం:సాళంగనాట ) (తాళం : )

నాకు నందు కేమివోదు నన్ను నీ వేమి చూచేవు
నీకరుణ గలిగితే నించి చూపవయ్యా

ఘోరమైన దేహపుదుర్గుణ మేమిగలిగిన
అరసి బ్రకృతిబోయి అడుగవయ్యా
నేరనినాజన్మముతో నేరుపేమిగల్లా నన్ను
ధారుణి బుట్టించిన విధాత నడుగవయ్యా

పంచేంద్రియములలోనిపాప మేమిగలిగినా
అంచెల గామునిబోయి అడుగవయ్యా
ముంచిననాకర్మములో మోసమేమి గలిగినా
మంచితనాన జేయించేమాయ నడుగవయ్యా

అన్నిటా నా వెనకటిఅపరాధ మేమిగల్లా
మన్నించి నాగురు జూచి మానవయ్యా
మిన్నక శ్రీవేంకటేశ మీదిపను లేమిగల్లా
నిన్ను జూచుకొని నన్ను నీవే యేలవయ్యా


Naaku namdu (Raagam:Saalamganaata ) (Taalam: )

Naaku namdu kaemivodu nannu nee vaemi choochaevu
Neekaruna galigitae nimchi choopavayyaa

Ghoramaina daehapudurguna maemigaligina
Arasi brakrtiboyi adugavayyaa
Naeraninaajanmamuto naerupaemigallaa nannu
Dhaaruni buttimchina vidhaata nadugavayyaa

Pamchaemdriyamulalonipaapa maemigaliginaa
Amchela gaamuniboyi adugavayyaa
Mumchinanaakarmamulo mosamaemi galiginaa
Mamchitanaana jaeyimchaemaaya nadugavayyaa

Annitaa naa venakatiaparaadha maemigallaa
Mannimchi naaguru joochi maanavayyaa
Minnaka sreevaemkataesa meedipanu laemigallaa
Ninnu joochukoni nannu neevae yaelavayyaa


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |