నటనల భ్రమయకు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
నటనల భ్రమయకు (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| నటనల భ్రమయకు నా మనసా |
ఘటియించు హరియే కలవాడు ||

చ|| ముంచిన జగమిది మోహినీ గజము |
పొంచిన యాస పుట్టించేది |
వంచనల నిజమువలెనే వుండును |
మంచులు మాయలె మరునాడు ||

చ|| సరి సంసారము సంతలకూటమి |
సొరిది బజారము చూపేది |
గరిమ నెప్పుడు గలకల మనుచుండును |
మరులగు విధమే మాపటికి ||

చ|| కందువ దేహముగాని ముదియదిది |
అందిన బహు రూప మాడేదిది |
యెందును శ్రీ వేంకటేశ్వరుండును |
డిందు పడగనిదె తెరమరుగు ||


naTanala Bramayaku (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| naTanala Bramayaku nA manasA |
GaTiyiMcu hariyE kalavADu ||

ca|| muMcina jagamidi mOhinI gajamu |
poMcina yAsa puTTiMcEdi |
vaMcanala nijamuvalenE vuMDunu |
maMculu mAyale marunADu ||

ca|| sari saMsAramu saMtalakUTami |
soridi bajAramu cUpEdi |
garima neppuDu galakala manucuMDunu |
marulagu vidhamE mApaTiki ||

ca|| kaMduva dEhamugAni mudiyadidi |
aMdina rUpa mADEdidi |
yeMdunu SrI vEMkaTESvaruMDunu |
DiMdu paDaganide teramarugu ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

NATANALA-BRAMAYANI

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |