నరసింహ రామకృష్ణ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
నరసింహ రామకృష్ణ (రాగం: ) (తాళం : )

నరసింహ రామకృష్ణ నమో శ్రీవేంకటేశ
సరుగ నా(నా) శత్రుల సంహరించవే

బావతిట్లకు శిశుపాలుని జంపిన
యేవ కోపకాడవు నేడెందు వోతివి
నీవాడనని నన్ను నిందించే శత్రువును
చావగొట్టి వాని నిట్టే సంహరించవే

దాసుని భంగించేటి తరి కస్యపు జంపిన
యీసుకోపగాడ విపు డెందువోతివి
మేసుల నీలాంఛనాలు మించి నన్ను దూషించే
సాసించి శత్రువును సంహరింపవే

కల్లలాడి గూబయిల్లు గైకొన్న గద్ద జంపిన
యెల్లగాగ కోపకాడ వెందువోతివి
యిల్లిదె శ్రీవేంకటేశ యీ నీ మీది పాటలు
జల్లన దూషించు శత్రు సంహరింపవే


narasiMha rAmakRshNa (Raagam: ) (Taalam: )

narasiMha rAmakRఇshNa namO SrIvEMkaTESa
saruga nA(nA) Satrula saMhariMchavE

bAvatiTlaku SiSupAluni jaMpina
yEva kOpakADavu nEDeMdu vOtivi
nIvADanani nannu niMdiMchE Satruvunu
chAvagoTTi vAni niTTE saMhariMchavE

dAsuni bhaMgiMchETi tari kasyapu jaMpina
yIsukOpagADa vipu DeMduvOtivi
mEsula nIlAMChanAlu miMchi nannu dUshiMchE
sAsiMchi Satruvunu saMhariMpavE

kallalADi gUbayillu gaikonna gadda jaMpina
yellagAga kOpakADa veMduvOtivi
yillide SrIvEMkaTESa yI nI mIdi pATalu
jallana dUshiMchu Satru saMhariMpavE


బయటి లింకులు[మార్చు]

NARASIMHARAMAKRISHNA_BKP


అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |