నీకథామృతము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
నీకథామృతము నిరతసేవన (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| నీకథామృతము నిరతసేవన నాకు | చేకొనుట సకల సంసేవనంబటుగాన |

చ|| ఇదియే మంత్రరాజము నాకు నే ప్రొద్దు | ఇదియే వేద సంహిత పాఠము |
ఇదియె బహుశాస్త్ర మెల్ల చదువుటనాకు | ఇదియె సంధ్య నాకిదియె జపమటుగాన ||

చ|| ఇదియె బ్రహ్మవిద్యోపదేశము నాకు | ఇదియె దుఃఖవిరహిత మార్గము |
ఇదియె భవ రోగరహిత భేషజమునాకు | ఇదియె ఉపనిషద్వ్యాక్య పద్ధతి ||

చ|| ఇదియె దాన ఫలమీ జాలినది నాకు | ఇదియె తలప పరహిత మార్గము |
ఇదియె తిరువేంకటేశ నీసంస్మరణ- | మిదియె ఇదియె యిన్నియును నటుగాన ||


nIkathAmRutamu niratasEvana (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| nIkathAmRutamu niratasEvana nAku | cEkonuTa sakala saMsEvanaMbaTugAna |

ca|| idiyE maMtrarAjamu nAku nE proddu | idiyE vEda saMhita pAThamu |
idiye bahuSAstra mella caduvuTanAku | idiye saMdhya nAkidiye japamaTugAna ||

ca|| idiye brahmavidyOpadESamu nAku | idiye duHKavirahita mArgamu |
idiye Bava rOgarahita BEShajamunAku | idiye upaniShadvyAkya paddhati ||

ca|| idiye dAna PalamI jAlinadi nAku | idiye talapa parahita mArgamu |
idiye tiruvEMkaTESa nIsaMsmaraNa- | midiye idiye yinniyunu naTugAna ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |