నీయంతవారు గారు నిండుసామర్థ్యము లేదు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
నీయంతవారు గారు (రాగం: ) (తాళం : )

నీయంతవారు గారు నిండుసామర్థ్యము లేదు
యీయహంకారపుముక్తి యీడేరీనా తమకు.

నీసేవలే సేసి నీకృప రక్షించగాను
ఆసల బొందేముక్తి అదిచాలక
నీసరివారలై నీవే తామనుకొని
యీసుల బొందేముక్తి యీడేరీనా తమకు

పొంచిన రాక్షసులెల్ల పూర్వదేవతలమంటా
యెంచుక పెట్టినమద మీగర్వము
అచెల గర్మమే సేసేరాయాదేవతల గూర్చి
ఇంచుకంతలోనే ముక్తి యీడేరీ నా తమకు.

హరిలాంఛనపుభక్తి కందుకు నొడబడరు
సరి రోగికి బథ్యము చవిగానట్టు
గరిమ శ్రీవేంకటేశు గైన్‌ మననివారికి
యెరవులనే ముక్తి యీడేరీనా తమకు.


Neeyamtavaaru gaaru (Raagam: ) (Taalam: )

Neeyamtavaaru gaaru nimdusaamarthyamu laedu
Yeeyahamkaarapumukti yeedaereenaa tamaku.


Neesaevalae saesi neekrpa rakshimchagaanu
Aasala bomdaemukti adichaalaka
Neesarivaaralai neevae taamanukoni
Yeesula bomdaemukti yeedaereenaa tamaku

Pomchina raakshasulella poorvadaevatalamamtaa
Yemchuka pettinamada meegarvamu
Achela garmamae saesaeraayaadaevatala goorchi
Imchukamtalonae mukti yeedaeree naa tamaku.


Harilaamchanapubhakti kamduku nodabadaru
Sari rogiki bathyamu chavigaanattu
Garima sreevaemkataesu gain^ mananivaariki
Yeravulanae mukti yeedaereenaa tamaku.


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |