నరులాల మునులాల

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
నరులాల మునులాల (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| నరులాల మునులాల నానాదేవతలాల | పరబ్రహ్మమీతడే ప్రత్యక్షమై వున్నాడు ||

చ|| భావించి చూడరో వీడె ప్రహ్లాద వరదుడు | సేవించరో తొడమీది శ్రీసతిని |
వావిరి నుతించరో వర శంఖచక్రాలనె | కోవిదుడు గద్దెమీద కొలువై వున్నాడు ||

చ|| చెలగి మొక్కరో వీడె శ్రీనరసింహుడు | తెలియరో ఈతని తేజోరూపము |
అలరి పూజించరో అనంత హస్తములవె | కొలదిమీర విష్ణుడు కొలువై వున్నాడు ||

చ|| ఇదె శరణనరో హిరణ్యదైత్యహరుని | అదన జపించరో ఈ హరినామము |
ఎదుట శ్రీవేంకటాద్రిని అహోబలమునందు | కొదలేక ఆదిమూరితి కొలువై వున్నాడు ||


narulAla munulAla (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| narulAla munulAla nAnAdEvatalAla | parabrahmamItaDE pratyakShamai vunnADu ||

ca|| BAviMci cUDarO vIDe prahlAda varaduDu | sEviMcarO toDamIdi SrIsatini |
vAviri nutiMcarO vara SaMKacakrAlane | kOviduDu gaddemIda koluvai vunnADu ||

ca|| celagi mokkarO vIDe SrInarasiMhuDu | teliyarO Itani tEjOrUpamu |
alari pUjiMcarO anaMta hastamulave | koladimIra viShNuDu koluvai vunnADu ||

ca|| ide SaraNanarO hiraNyadaityaharuni | adana japiMcarO I harinAmamu |
eduTa SrIvEMkaTAdrini ahObalamunaMdu | kodalEka AdimUriti koluvai vunnADu ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |