నిత్యానంద ధరణీధర

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
నిత్యానంద ధరణీధర (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| నిత్యానంద ధరణీధర ధరారమణ | కాత్యాయనీస్తోత్ర కామ కమలాక్ష ||

చ|| అరవిందనాభ జగదాధార భవదూర | పురుషోత్తమ నమో భువనేశ |
కరుణాసమగ్ర రాక్షసలోక సంహార- | కరణ కమలాధీశ కరిరాజవరద ||

చ|| భోగీంద్రశయన పరిపూర్ణ పూర్ణానంద | సాగరనిజావాస సకలాధిప |
నాగారిగమన నానావర్ణనిజదేహ | భాగీరథీజనక పరమ పరమాత్మ ||

చ|| పావన పరాత్పర శుభప్రద పరాతీత | కైవల్యకాంత శృంగారరమణ |
శ్రీవేంకటేశ దాక్షిణ్యగుణనిధి నమో | దేవతారాధ్య సుస్థిరకృపాభరణ ||


nityAnaMda dharaNIdhara (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| nityAnaMda dharaNIdhara dharAramaNa | kAtyAyanIstOtra kAma kamalAkSha ||

ca|| araviMdanABa jagadAdhAra BavadUra | puruShOttama namO BuvanESa |
karuNAsamagra rAkShasalOka saMhAra- | karaNa kamalAdhISa karirAjavarada ||

ca|| BOgIMdraSayana paripUrNa pUrNAnaMda | sAgaranijAvAsa sakalAdhipa |
nAgArigamana nAnAvarNanijadEha | BAgIrathIjanaka parama paramAtma ||

ca|| pAvana parAtpara SuBaprada parAtIta | kaivalyakAMta SRuMgAraramaNa |
SrIvEMkaTESa dAkShiNyaguNanidhi namO | dEvatArAdhya susthirakRupABaraNa ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |