నమో నారాయణాయ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
నమో నారాయణాయ (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| నమో నారాయణాయ నమః | సమధికానందాయ సర్వేశ్వరాయ ||

చ|| ధరణీసతీఘన స్తనశైలపరిరంభ- | పరిమళ శ్రమజల ప్రమదాయ |
సరసిజ నివాసినీ సరసప్రణామయుత- | చరణాయతే నమో సకలాత్మకాయ ||

చ|| సత్యభామాముఖాంచన పత్రవల్లికా- | నిత్య రచనక్రియా నిపుణాయ |
కాత్యాయనీ స్తోత్రకామాయ తే నమో | ప్రత్యక్ష నిజపరబ్రహ్మ రూపాయ ||

చ|| దేవతాధిప మకుటదివ్య రత్నాంశుసం- | భావితామల పాదపంకజాయ |
కైవల్య కామినీకాంతాయ తే నమో | శ్రీవేంకటాచల శ్రీనివాసాయ ||


namO nArAyaNAya (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| namO nArAyaNAya namaH | samadhikAnaMdAya sarvESvarAya ||

ca|| dharaNIsatIGana stanaSailapariraMBa- | parimaLa Sramajala pramadAya |
sarasija nivAsinI sarasapraNAmayuta- | caraNAyatE namO sakalAtmakAya ||

ca|| satyaBAmAmuKAMcana patravallikA- | nitya racanakriyA nipuNAya |
kAtyAyanI stOtrakAmAya tE namO | pratyakSha nijaparabrahma rUpAya ||

ca|| dEvatAdhipa makuTadivya ratnAMSusaM- | BAvitAmala pAdapaMkajAya |
kaivalya kAminIkAMtAya tE namO | SrIvEMkaTAcala SrInivAsAya ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |