నీమహి మది యెంత నీవు చేసేచేత లెంత

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
నీమహి మది (రాగం:లలిత ) (తాళం : )

నీమహి మది యెంత నీవు చేసేచేత లెంత
దీమసపునీమాయలు తెలియరాదయ్యా.

నిపాదతీర్థము నెత్తి మోచె నొకడు
పూపకొడుకై యొకడు బొడ్డునబుట్టె
యేపున నింతటివారి కెక్కుడైనదైవమవు
మోపుచు ధర్మరాజుకు మొక్కుటెట్టయ్యా

నీలీల జగమెల్లా నిండియున్న దొకవంక _
నోలి నీలో లోకా లున్న వొకవంక
యేలీలజూచినాను యింతటిదైవమవు
బాలుడై రేపల్లెలో బారాడితి వెట్టయ్యా.

శ్రీసతికి మగడవు భూసతికి మగడవు
యీసరుస శ్రీవేంకటేశుడవు
రాసికెక్కి నీవింతటి రాజసవుదైవమవు
దాసులము మాకెట్ల దక్కితివయ్యా.


Neemahi madi (Raagam:Lalita ) (Taalam: )

Neemahi madi yemta neevu chaesaechaeta lemta
Deemasapuneemaayalu teliyaraadayyaa.

Nipaadateerthamu netti moche nokadu
Poopakodukai yokadu boddunabutte
Yaepuna nimtativaari kekkudainadaivamavu
Mopuchu dharmaraajuku mokkutettayyaa

Neeleela jagamellaa nimdiyunna dokavamka _
Noli neelo lokaa lunna vokavamka
Yaeleelajoochinaanu yimtatidaivamavu
Baaludai raepallelo baaraaditi vettayyaa.

Sreesatiki magadavu bhoosatiki magadavu
Yeesarusa sreevaemkataesudavu
Raasikekki neevimtati raajasavudaivamavu
Daasulamu maaketla dakkitivayyaa.


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |