నమామ్యహం మానవ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
నమామ్యహం మానవ (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| నమామ్యహం మానవ సింహం | ప్రమదాంక మహోబల నరసింహం ||

చ|| దానవ దైత్య విదారణ సింహం | నానాయుధ కర నరసింహం |
భూ నభోంత రాపూరిత సింహం | ఆనన వహ్ని లయాంతక సింహం ||

చ|| ప్రళయ నృసింహం బహుముఖ సింహం | సలలిత గరుడాచల సింహం |
కులిశ నఖర ముఖ ఘోషిత సింహం | తిలకిత బహురవి దీపిత సింహం ||

చ|| శాంత నృసింహం శౌర్య నృసింహం | సంతత కరుణా జయ సింహం |
కాంత శ్రీ వేంకట గిరి సింహం | చింతిత ఘన సంసిద్ధి నృసింహం ||


namAmyahaM mAnava (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| namAmyahaM mAnava siMhaM | pramadAMka mahObala narasiMhaM ||

ca|| dAnava daitya vidAraNa siMhaM | nAnAyudha kara narasiMhaM |
BU naBOMta rApUrita siMhaM | Anana vahni layAMtaka siMhaM ||

ca|| praLaya nRusiMhaM bahumuKa siMhaM | salalita garuDAcala siMhaM |
kuliSa naKara muKa GOShita siMhaM | tilakita bahuravi dIpita siMhaM ||

ca|| SAMta nRusiMhaM Saurya nRusiMhaM | saMtata karuNA jaya siMhaM |
kAMta SrI vEMkaTa giri siMhaM | ciMtita Gana saMsiddhi nRusiMhaM ||


బయటి లింకులు[మార్చు]





అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |