నీవెరగనిది లేదు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
నీవెరగనిది లేదు (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| నీవెరగనిది లేదు నీయాజ్ఞ మోచితి నింతే | నీవాడ నింతే హరి నేనన జోటేది ||

చ|| కన్నుల కెందైన జూపుకలది స్వభావము | యెన్నగ నాయందు బాపమెంచజోటేది |
విన్ననై చెవులకింపు వినుట స్వభావము | పన్నిన కర్మాలు నన్ను బైకొన జోటేది ||

చ|| నాలికకు జవియైతే నమలుటే సహజము | నాలి అభోజ్యపునింద నాకు బనేమి |
మూల వాసనగొనేది ముక్కుకు సహజము | జోలిబంధములు నన్ను జుట్టగజోటేది ||

చ|| కాయము కాయముపొంత గరగుటే ఆగుణము | సేయనిచేతలు నాపై జెప్ప జోటేది |
యీయెడ శ్రీవేంకటేశ యిన్నిటిలో నన్ను బెట్టి | పాయక నాలో నుందువు పట్టగ జోటేది ||


nIveraganidi lEdu (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| nIveraganidi lEdu nIyAj~ja mOciti niMtE | nIvADa niMtE hari nEnana jOTEdi ||

ca|| kannula keMdaina jUpukaladi svaBAvamu | yennaga nAyaMdu bApameMcajOTEdi |
vinnanai cevulakiMpu vinuTa svaBAvamu | pannina karmAlu nannu baikona jOTEdi ||

ca|| nAlikaku javiyaitE namaluTE sahajamu | nAli aBOjyapuniMda nAku banEmi |
mUla vAsanagonEdi mukkuku sahajamu | jOlibaMdhamulu nannu juTTagajOTEdi ||

ca|| kAyamu kAyamupoMta garaguTE AguNamu | sEyanicEtalu nApai jeppa jOTEdi |
yIyeDa SrIvEMkaTESa yinniTilO nannu beTTi | pAyaka nAlO nuMduvu paTTaga jOTEdi ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |