పారకుమీ వోమనసా

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
పారకుమీ వోమనసా (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| పారకుమీ వోమనసా పంతము విడువకుమీ మనసా |
పారిన నీవే బడగయ్యెదవు చేరువ నాడే చెప్పనె మనసా ||

చ|| చింతించకుమీ శివునివైరిచే చిక్కువడకుమీ వోమనసా |
కంతువారకము వయసు బ్రాయములు కావటి కుండలు వోమనసా |
యెంతోమేలూ గీడే కాలము ఎప్పుడు నుండదు వోమనసా |
సంతరించుకో వానిని మనసున సంతోషముగా వోమనసా ||

చ|| ఎన్నికలే తలపోయకుమీ యేమరకుండుమీ వోమనసా |
కన్న విన్న వారిలో నెప్పుడూ కాకుపడకుమీ వోమనసా |
పున్నమమాసలు పుడమిలో బదుకులు పోయివచ్చేవి వోమనసా |
మిన్నో నేలనిమన్నదినములో మీదుచూడకుమి వోమనసా ||

చ|| కన్నులసంగాతము సేయకుమీ కళవళించకుమి వోమనసా |
వన్నెలమాటలు చెవులబెట్టక వాసివిడువకుమి వోమనసా |
మున్నిటసురలు బ్రహ్మాదులకైనను ముక్తిసాధనము వోమనసా |
వెన్నుని వేంకటగిరిపతి దలచుము వేసారకుమీ వోమనసా ||


pArakumI vOmanasA (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| pArakumI vOmanasA paMtamu viDuvakumI manasA |
pArina nIvE baDagayyedavu cEruva nADE ceppane manasA ||

ca|| ciMtiMcakumI SivunivairicE cikkuvaDakumI vOmanasA |
kaMtuvArakamu vayasu brAyamulu kAvaTi kuMDalu vOmanasA |
yeMtOmElU gIDE kAlamu eppuDu nuMDadu vOmanasA |
saMtariMcukO vAnini manasuna saMtOShamugA vOmanasA ||

ca|| ennikalE talapOyakumI yEmarakuMDumI vOmanasA |
kanna vinna vArilO neppuDU kAkupaDakumI vOmanasA |
punnamamAsalu puDamilO badukulu pOyivaccEvi vOmanasA |
minnO nElanimannadinamulO mIducUDakumi vOmanasA ||

ca|| kannulasaMgAtamu sEyakumI kaLavaLiMcakumi vOmanasA |
vannelamATalu cevulabeTTaka vAsiviDuvakumi vOmanasA |
munniTasuralu brahmAdulakainanu muktisAdhanamu vOmanasA |
vennuni vEMkaTagiripati dalacumu vEsArakumI vOmanasA ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |