పిలువా గదరే

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
పిలువా గదరే (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| పిలువా గదరే ప్రియునిని | చలువా లాతడు చల్లీ గానీ ||

చ|| తలపా రాదింతి తమకము రేగి | చెలపా చెమటాయ చెక్కులను |
పొలపా వెన్నెల పోగులకు మతి | గొలుపా దీకె కెక్కుడు విరహమునా ||

చ|| కెరలి మును మరిగిన పొందూ, లోలో | మరలీ కాకలై మనసుననూ |
పొరలీ బూబానుపున నీపెకు, వాడు | దొరలీ దియ్యరె తొలు విరులెల్లా ||

చ|| అలసె మోహపు టాసల, కడు | బలిసె జన్నులు పైపైనే |
కలసె శ్రీ వేంకట పతి మారు | మలసే విదివో మరు బలములకూ ||


piluvA gadarE (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| piluvA gadarE priyunini | caluvA lAtaDu callI gAnI ||

ca|| talapA rAdiMti tamakamu rEgi | celapA cemaTAya cekkulanu |
polapA vennela pOgulaku mati | golupA dIke kekkuDu virahamunA ||

ca|| kerali munu marigina poMdU, lOlO | maralI kAkalai manasunanU |
poralI bUbAnupuna nIpeku, vADu | doralI diyyare tolu virulellA ||

ca|| alase mOhapu TAsala, kaDu | balise jannulu paipainE |
kalase SrI vEMkaTa pati mAru | malasE vidivO maru balamulakU ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |