పూచిన యీదేహము పువ్వుగాని పిందెగాని

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
పూచిన యీదేహము (రాగం:ఆహిరి ) (తాళం : )

పూచిన యీదేహము పువ్వుగాని పిందెగాని
చేచేత నెవ్వరికి జెప్పనోప బ్రియము

పుట్టించినదైవము పూరి మేపునా మమ్ము
బట్టిన పూర్వకర్మము పాసిపొయ్యీనా
మెట్టినసంసారము మెదిగినపాటే చాలు
తొట్టి కన్నవారినెల్ల దూరనోప మిందుకు

నొసల వ్రాసిన వ్రాలు నునిగితే మానినా
కొసరి జగము నాకే కొత్తలయ్యీనా
వుసురుతోడిసుఖము వుందినపాటే చాలు
కొసరి జన్మము లింకా గోరనోప నేను

యేలినవాడు శ్రీ హరి యేమిసేసినా మేలె
వేళతో నాతడే శ్రీవేంకటేశుడు
పాలించె నాతడు మమ్ము పదివేలులాగులను
యీలాగులనే సుఖించేము నేము


Poochina yeedaehamu (Raagam:Aahiri ) (Taalam: )

Poochina yeedaehamu puvvugaani pimdegaani
Chaechaeta nevvariki jeppanopa briyamu

Puttimchinadaivamu poori maepunaa mammu
Battina poorvakarmamu paasipoyyeenaa
Mettinasamsaaramu mediginapaatae chaalu
Totti kannavaarinella dooranopa mimduku

Nosala vraasina vraalu nunigitae maaninaa
Kosari jagamu naakae kottalayyeenaa
Vusurutodisukhamu vumdinapaatae chaalu
Kosari janmamu limkaa goranopa naenu

Yaelinavaadu sree hari yaemisaesinaa maele
Vaelato naatadae sreevaemkataesudu
Paalimche naatadu mammu padivaelulaagulanu
Yeelaagulanae sukhimchaemu naemu


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |