పరగీ నిదివో

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
పరగీ నిదివో (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| పరగీ నిదివో గద్దెపై సింహము వాడె | పరమైన ఔభళనారసింహము ||

చ|| తెల్లనిమేనిసింహము దేవసింహము | మెల్లని చిరునవ్వుల మేటిసింహము |
చల్లేటి ఉరుపులతో జయసింహము వాడె | బల్లిదుడైవెలసే ఔభళనారసింహము ||

చ|| నిలుచున్న సింహము నిత్య సింహము | అలరు కొండలమీది అది సింహము |
వెలుపలి కడపపై వీరసింహము | పలుకు పంతముల ఔభళనారసింహము ||

చ|| పుట్ట జడల సింహము పూర్ణసింహము | ఱట్టడి ఆర్పుల ఆఱడి సింహము |
జట్టిగొన్న దాసులకు శాంతసింహము | పట్టపు శ్రీవేంకట ఔభళనారసింహము ||


paragI nidivO (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| paragI nidivO gaddepai siMhamu vADe | paramaina auBaLanArasiMhamu ||

ca|| tellanimEnisiMhamu dEvasiMhamu | mellani cirunavvula mETisiMhamu |
callETi urupulatO jayasiMhamu vADe | balliduDaivelasE auBaLanArasiMhamu ||

ca|| nilucunna siMhamu nitya siMhamu | alaru koMDalamIdi adi siMhamu |
velupali kaDapapai vIrasiMhamu | paluku paMtamula auBaLanArasiMhamu ||

ca|| puTTa jaDala siMhamu pUrNasiMhamu | rxaTTaDi Arpula ArxaDi siMhamu |
jaTTigonna dAsulaku SAMtasiMhamu | paTTapu SrIvEMkaTa auBaLanArasiMhamu ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |