పురుషోత్తముడ నీవు పురుషాధముడ నేను

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
పురుషోత్తముడ (రాగం: రేవగుప్తి ) (తాళం : ఖండచాపు )

పురుషోత్తముడ నీవు పురుషాధముడ నేను
ధరలో నాయందు మంచితన మేది

అనంతాపరాధములు అటు నేము సేసేవి
అనంతమయినదయ అది నీది
నిను నెఱగకుండేటినీచుగుణము నాది
నను నెడయకుండేగుణము నీది

సకలయాచకమే సరుస నాకు బని
సకలరక్షకత్వము సరి నీపని
ప్రకటించి నిన్ను దూరేపలుకే నా కెప్పుడూను
వెకలివై ననుగాచేవిధము నీది

నేర మింతయును నాది నేరు పింతయును నీది
సారెకు నజ్ఞాని నేను జ్ఞానిని నీవు
యీరీతి శ్రీ వేంటేశ యిట్టే నన్ను నేలితివి
ధారుణిలో నిండెను ప్రతాపము నీది


Purushottamuda (Raagam: Revagupti) (Taalam: Khandachapu)

Purushottamuda neevu purushaadhamuda naenu
Dharalo naayamdu mamchitana maedi

Anamtaaparaadhamulu atu naemu saesaevi
Anamtamayinadaya adi needi
Ninu ne~ragakumdaetineechugunamu naadi
Nanu nedayakumdaegunamu needi

Sakalayaachakamae sarusa naaku bani
Sakalarakshakatvamu sari neepani
Prakatimchi ninnu dooraepalukae naa keppudoonu
Vekalivai nanugaachaevidhamu needi

Naera mimtayunu naadi naeru pimtayunu needi
Saareku naj~naani naenu j~naanini neevu
Yeereeti Sree vEMkaTESa yittae nannu naelitivi
Dhaarunilo nimdenu prataapamu needi


బయటి లింకులు[మార్చు]

PurushottamudaVeevu


అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |