పటుశిష్టప్రతిపాలకుడ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
పటుశిష్టప్రతిపాలకుడ వనగ (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| పటుశిష్టప్రతిపాలకుడ వనగ | ఘటన నఖిలమును గాతువుగా ||

చ|| తుత్తుమురుగ దైత్యుల దనుజుల నని | మొత్తిమోది చలమున జెలగి |
జొత్తుపాపలుగ సొరిది విరోధుల | నెత్తురు వడుతువు నీవేకా ||

చ|| తళతళమెరుచు సుదర్శనాయుధం- | బలరుచు నొకచే నమరగను |
బలుదైత్యులదొబ్బలు బేగులు నని | నిలువున జెండుదు నీవేకా ||

చ|| దిట్టవు సూత్రవతీపతి వసురల | జట్టలు చీరగ జతురుడవు |
రట్టడి వేంకటరమణుని వాకిట- | పట్టపుసేనాపతివటకా ||


paTuSiShTapratipAlakuDa (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| paTuSiShTapratipAlakuDa vanaga | GaTana naKilamunu gAtuvugA ||

ca|| tuttumuruga daityula danujula nani | mottimOdi calamuna jelagi |
jottupApaluga soridi virOdhula | netturu vaDutuvu nIvEkA ||

ca|| taLataLamerucu sudarSanAyudhaM- | balarucu nokacE namaraganu |
baludaityuladobbalu bEgulu nani | niluvuna jeMDudu nIvEkA ||

ca|| diTTavu sUtravatIpati vasurala | jaTTalu cIraga jaturuDavu |
raTTaDi vEMkaTaramaNuni vAkiTa- | paTTapusEnApativaTakA ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |