పుట్టుగులమ్మీ భువి

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
పుట్టుగులమ్మీ (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| పుట్టుగులమ్మీ భువి గొనరో | జట్టికిని హింసలే మీధనము ||

చ|| ఆపద లంగడి నమ్మీ గొనరో | పాపాత్ములు పై పయి బడగా |
కైపుల బుణ్యులగని కోపించే- | చూపులు మీకివి సులభపుధనము ||

చ|| కడుగంభీర పాతకంబులు గొనరో | బడిబడి నమ్మీ బాలిండ్ల |
తొడరు బరస్త్రీ ద్రోహపుధనములె | తడవుటె మీకివి దాచినధనము ||

చ|| లంపుల చండాలత్వము గొనరో | గంపలనమ్మీ గలియుగము |
రంపపువేంకటరమణునికథ విన- | నింపగు వారికి నిదేధనము ||


puTTugulammI (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| puTTugulammI Buvi gonarO | jaTTikini hiMsalE mIdhanamu ||

ca|| Apada laMgaDi nammI gonarO | pApAtmulu pai payi baDagA |
kaipula buNyulagani kOpiMcE- | cUpulu mIkivi sulaBapudhanamu ||

ca|| kaDugaMBIra pAtakaMbulu gonarO | baDibaDi nammI bAliMDla |
toDaru barastrI drOhapudhanamule | taDavuTe mIkivi dAcinadhanamu ||

ca|| laMpula caMDAlatvamu gonarO | gaMpalanammI galiyugamu |
raMpapuvEMkaTaramaNunikatha vina- | niMpagu vAriki nidEdhanamu ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |