పరదేశిపట్టణమున

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
పరదేశిపట్టణమున (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| పరదేశిపట్టణమున పదుగురునేగురు గూడుక | పరగగ వరి చెడ నూదర బలిసినయట్లాయ ||

చ|| ఊరేలెడియత డలసత నూరకయుండగ నడుమల- | వారలు నిక్కపుగర్తలవలె నుండినగతిని |
ధీరత చెడి తను జీవుడు దెలియగనేరక యుండిన | ధారుణిలోపల దొంగల ధర్మాసనమాయ ||

చ|| వొడలంతంతకు జిక్కగ నుబ్బినరోగము సుఖమున- | కెడమియ్యక నానాటికి నేచినచందమున |
తడబడువిజ్ఞానము గతిదప్పగ బలుపగుపట్నము | కడుజెడగా మాలవాడ్ ఘన్మైనట్లాయ ||

చ|| పొసగగ నిది గని యధికుడు పుక్కటకాండ్ల నందరి | బసమారిచి మొదలికర్త బాలించినగతిని |
పసగలతిరువేంకటగిరిపతి నాదేహపుబురి నీ- | వసమై వెన్నుకు బండ్లు వచ్చినయట్లాయ ||


paradESipaTTaNamuna (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| paradESipaTTaNamuna padugurunEguru gUDuka | paragaga vari ceDa nUdara balisinayaTlAya ||

ca|| UrEleDiyata Dalasata nUrakayuMDaga naDumala- | vAralu nikkapugartalavale nuMDinagatini |
dhIrata ceDi tanu jIvuDu deliyaganEraka yuMDina | dhAruNilOpala doMgala dharmAsanamAya ||

ca|| voDalaMtaMtaku jikkaga nubbinarOgamu suKamuna- | keDamiyyaka nAnATiki nEcinacaMdamuna |
taDabaDuvij~jAnamu gatidappaga balupagupaTnamu | kaDujeDagA mAlavAD GanmainaTlAya ||

ca|| posagaga nidi gani yadhikuDu pukkaTakAMDla naMdari | basamArici modalikarta bAliMcinagatini |
pasagalatiruvEMkaTagiripati nAdEhapuburi nI- | vasamai vennuku baMDlu vaccinayaTlAya ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |