పెరుగపెరుగ బెద్దలుగాగ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
పెరుగపెరుగ (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| పెరుగపెరుగ బెద్దలుగాగ పెనువెఱ్ఱి వట్టు బుద్దెఱిగితే |
మరులు మఱచితేనే యిన్నిటిగెలిచేమర్మముసుండీ జ్ఞానులకు ||

చ|| జననమందినయప్పుడు దేహి సన్యాసికంటే నిరాభారి |
తనర గౌపీనకటిసూత్రములతగులములేనిదిగంబరి |
తను దా నెఱుగడు యెదిరి యెదిరి నెఱగడు తత్త్వధ్యానాలయ నిర్మలచిత్తుడు |
పెనగేకోరిక యించుకంత లేదు పేరులేనివాడు వీడువో యమ్మా ||

చ|| నిద్దురవొయ్యేటియప్పుడు దేహి నిత్యవిరక్తునివంటిఘనుడు |
బుద్ధి సంసారముపై నించుకా లేదు భోగమేమీ నొల్లడు |
వొద్దనే యేపనులకు జేయబోడు వున్నలంపటాల కేమియు జొరడు |
కొద్దిలేనియాస యెందువోయనొకో కోప మేమిలేదు వీడివో యమ్మా ||

చ|| హరి శరణన్నయప్పుడు దేహి అమరులకంటే కడునధికుడు |
పరమునిహము నఱచేతిదే ప్రయాస మించుక లేదు |
దురితము లేదు దుఃఖములు లేవు తోడనే వైకుంఠ మెదురుగా వచ్చు |
గరిమ శ్రీవేంకటేశుడు వీడివో కానరైరిగా యిన్నాళ్ళమ్మా ||


perugaperuga (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| perugaperuga beddalugAga penuverxrxi vaTTu budderxigitE |
marulu marxacitEnE yinniTigelicEmarmamusuMDI j~jAnulaku ||

ca|| jananamaMdinayappuDu dEhi sanyAsikaMTE nirABAri |
tanara gaupInakaTisUtramulatagulamulEnidigaMbari |
tanu dA nerxugaDu yediri yediri nerxagaDu tattvadhyAnAlaya nirmalacittuDu |
penagEkOrika yiMcukaMta lEdu pErulEnivADu vIDuvO yammA ||

ca|| nidduravoyyETiyappuDu dEhi nityaviraktunivaMTiGanuDu |
buddhi saMsAramupai niMcukA lEdu BOgamEmI nollaDu |
voddanE yEpanulaku jEyabODu vunnalaMpaTAla kEmiyu joraDu |
koddilEniyAsa yeMduvOyanokO kOpa mEmilEdu vIDivO yammA ||

ca|| hari SaraNannayappuDu dEhi amarulakaMTE kaDunadhikuDu |
paramunihamu narxacEtidE prayAsa miMcuka lEdu |
duritamu lEdu duHKamulu lEvu tODanE vaikuMTha medurugA vaccu |
garima SrIvEMkaTESuDu vIDivO kAnarairigA yinnALLammA ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |