పండియు బండదు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
పండియు బండదు (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| పండియు బండదు చిత్తము పరిభవ మెడయదు కాంక్షల | యెండలచే కాగితి మిక నేలాగోకాని ||

చ|| పదిగోట్ల జన్మంబుల బాయనికర్మపుబాట్లు | వదలక వొకనిమిషములో వడి దీరుచు నితడు |
చెదరని నిజదాసులకును శ్రీహరి, మాకిపుడంతక | హృదయము నిలువదు చంచల మేలాగోకాని ||

చ|| కూపపుబహునరకంబుల కోట్లసంఖ్యల బొరలేటి- | పాపము లొకనుమిషములో బాపగగల డితడు |
కాపాడగ దలచిన యీకమలాపతి, నేమీతని- | యేపున గని మనలేమిక నేలాగోకాని ||

చ|| జడిగొని యెన్నడు బాయని సంసారపు బంధంబుల | విడుమని వొకనిమిషములో విడిపించును యితడు |
కడుగొలిచినవారికి వేంకటపతి, నేమీతని- | నెడయక కొలువగలేమిక నేలాగోకాని ||


paMDiyu baMDadu (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| paMDiyu baMDadu cittamu pariBava meDayadu kAMkShala | yeMDalacE kAgiti mika nElAgOkAni ||

ca|| padigOTla janmaMbula bAyanikarmapubATlu | vadalaka vokanimiShamulO vaDi dIrucu nitaDu |
cedarani nijadAsulakunu SrIhari, mAkipuDaMtaka | hRudayamu niluvadu caMcala mElAgOkAni ||

ca|| kUpapubahunarakaMbula kOTlasaMKyala boralETi- | pApamu lokanumiShamulO bApagagala DitaDu |
kApADaga dalacina yIkamalApati, nEmItani- | yEpuna gani manalEmika nElAgOkAni ||

ca|| jaDigoni yennaDu bAyani saMsArapu baMdhaMbula | viDumani vokanimiShamulO viDipiMcunu yitaDu |
kaDugolicinavAriki vEMkaTapati, nEmItani- | neDayaka koluvagalEmika nElAgOkAni ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |