పురుషుండని శ్రుతి

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
పురుషుండని శ్రుత (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| పురుషుండని శ్రుతి వొగడీనట ఆపురుషుడు నిరాకారమట |
విరసవాక్యము లొండింటికి విని వింటే నసంబద్ధములు ||

చ|| మొగమున బ్రాహ్మలు మొలచిరట ఆమూరితి అవయవరహితుడట |
తగుబాహువులును రాజులట ఆతత్త్వమే యెంచగ శూన్యమట |
పగటున తొడలను వైశ్యులట ఆబ్రహ్మము దేహము బయలట |
ఆగపడి పాదాల శూద్రులట ఆతని రూపము లేదట ||

చ|| తనవందనమును గలదట దైవము తనుజూడ గన్నులు లేవట |
తనవిన్నపమును జేయునట ఆతనికిని వీనులు లేవట |
తనయిచ్చినదే నైవేద్యంబులట దైవము నోరే లేదట |
తనయిచ్చేటి ధూపంబును గలదట దైవము ముక్కును లేదట ||

చ|| అంతా దానే దైవమటా: యజ్ఞము లొరులకు జేయుటట |
సంతతమును దాస్వతంత్రుడటా జపముల వరముల చేకొంటట |
చింతింప దానే యోగియటా చేరువ మోక్షము లేదట |
పంతపు శ్రీవేంకటపతి మాయలు పచారించినవివియట ||


puruShuMDani Sruti (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| puruShuMDani Sruti vogaDInaTa ApuruShuDu nirAkAramaTa |
virasavAkyamu loMDiMTiki vini viMTE nasaMbaddhamulu ||

ca|| mogamuna brAhmalu molaciraTa AmUriti avayavarahituDaTa |
tagubAhuvulunu rAjulaTa AtattvamE yeMcaga SUnyamaTa |
pagaTuna toDalanu vaiSyulaTa Abrahmamu dEhamu bayalaTa |
AgapaDi pAdAla SUdrulaTa Atani rUpamu lEdaTa ||

ca|| tanavaMdanamunu galadaTa daivamu tanujUDa gannulu lEvaTa |
tanavinnapamunu jEyunaTa Atanikini vInulu lEvaTa |
tanayiccinadE naivEdyaMbulaTa daivamu nOrE lEdaTa |
tanayiccETi dhUpaMbunu galadaTa daivamu mukkunu lEdaTa ||

ca|| aMtA dAnE daivamaTA: yaj~jamu lorulaku jEyuTaTa |
saMtatamunu dAsvataMtruDaTA japamula varamula cEkoMTaTa |
ciMtiMpa dAnE yOgiyaTA cEruva mOkShamu lEdaTa |
paMtapu SrIvEMkaTapati mAyalu pacAriMcinaviviyaTa ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |