పరమాత్ముడైన హరి

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
పరమాత్ముడైన హరి (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| పరమాత్ముడైన హరి పట్టపురాణివి నీవు | ధరమము విచారించ తగునీకు అమ్మ ||

చ|| కమలజుగన్న తల్లివి కామునిగన్న తల్లి | అమరులగన్న తల్లి ఆదిమ లక్ష్మి |
విమలపు నీపతికి విన్నపము జేసి మమ్ము | నెమకి ఏలితి దయ నీకే తగునమ్మ ||

చ|| కామధేను తోబుట్టుగ కల్పకము తోబుట్టుగ | దోమటి చల్లిన చంద్రు తోబుట్టుగ |
నీమగని పంపునను నిజసిరులిచ్చితివి | నేమపు వితరణము నీకే తగునమ్మ ||

చ|| పాలజలధి కన్యవు పద్మాసినివి నీవు | పాలపండే శ్రీవేంకటపతి దేవివి |
ఏలిన యితని బంట్లకు యిహపరాలిచ్చి మా | పాల గలిగితివి సంబంధము మేలమ్మ ||


paramAtmuDaina hari (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| paramAtmuDaina hari paTTapurANivi nIvu | dharamamu vicAriMca tagunIku amma ||

ca|| kamalajuganna tallivi kAmuniganna talli | amarulaganna talli Adima lakShmi |
vimalapu nIpatiki vinnapamu jEsi mammu | nemaki Eliti daya nIkE tagunamma ||

ca|| kAmadhEnu tObuTTuga kalpakamu tObuTTuga | dOmaTi callina caMdru tObuTTuga |
nImagani paMpunanu nijasiruliccitivi | nEmapu vitaraNamu nIkE tagunamma ||

ca|| pAlajaladhi kanyavu padmAsinivi nIvu | pAlapaMDE SrIvEMkaTapati dEvivi |
Elina yitani baMTlaku yihaparAlicci mA | pAla galigitivi saMbaMdhamu mElamma ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

Paramatmudaina---Sudha-Dhanyasi

Paramathmudaina-Hari---BKP


అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |