పలికెటి వేదమె

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
పలికెటి వేదమె (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| పలికెటి వేదమె ప్రమాణము | తలచిన వారికి తత్త్వము సుండి ||

చ|| నరహరి యజాండ నాయకుడు | సురలితనినె సంస్తుతించిరి |
పురుషోత్తముడిదె భూమికి యీ | హరి గొలువని వారసురలు సుండి ||

చ|| కమలా రమణుడె ఘనుడు | అమరులె మ్రొక్కుదు రాతనికి |
విమతుల దునిమె విష్ణుడు | తమి బూజించక తగు గతి లేదు ||

చ|| భావజ జనకుడు బ్రహ్మము | పోవగ గొలిచిరి శుకాదులు |
శ్రీ వేంకటపతి చెలువుడు | దైవ శిఖామణి దలచరొ బుధులు ||


palikeTi vEdame (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| palikeTi vEdame pramANamu | talacina vAriki tattvamu suMDi ||

ca|| narahari yajAMDa nAyakuDu | suralitanine saMstutiMciri |
puruShOttamuDide BUmiki yI | hari goluvani vArasuralu suMDi ||

ca|| kamalA ramaNuDe GanuDu | amarule mrokkudu rAtaniki |
vimatula dunime viShNuDu | tami bUjiMcaka tagu gati lEdu ||

ca|| BAvaja janakuDu brahmamu | pOvaga goliciri SukAdulu |
SrI vEMkaTapati celuvuDu | daiva SiKAmaNi dalacaro budhulu ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |