పరుసము సోకక పసిడౌనా

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
పరుసము సోకక (రాగం:సామంతం ) (తాళం : )

పరుసము సోకక పసిడౌనా
పురుషోత్తముడే బుద్దిచ్చుగాక.

ఘవి భోగములకు బుట్టినదేహము
వివరపు మోxఅము వెదకీనా
యివల సకలమును యేలేతిదేవుడు
తవిలి రxఇంపుట ధర్మముగాక

బెరసి యాసలనే పెరిగేటిదేహము
ధర గొంతయినా దనిసీనా
అరుదుగ నంతర్యామగుదేవుడు
పొరి బెరరేచుటే పొందౌగాక.

ఘనమగుసంసార కారణజీవుడు
తనసుజ్ఞానము దలచీనా
వెనకమునుప శ్రీవేంకటపతియే
కనుగొని మమ్మిటు కాచుటగాక.


Parusamu sokaka (Raagam:Saamamtam ) (Taalam: )

Parusamu sokaka pasidaunaa
Purushottamudae buddichchugaaka.

Ghavi bhogamulaku buttinadaehamu
Vivarapu moxamu vedakeenaa
Yivala sakalamunu yaelaetidaevudu
Tavili raximputa dharmamugaaka

Berasi yaasalanae perigaetidaehamu
Dhara gomtayinaa daniseenaa
Aruduga namtaryaamagudaevudu
Pori beraraechutae pomdaugaaka.

Ghanamagusamsaara kaaranajeevudu
Tanasuj~naanamu dalacheenaa
Venakamunupa sreevaemkatapatiyae
Kanugoni mammitu kaachutagaaka.


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |