పరగుబహుజన్మ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
పరగుబహుజన్మ (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| పరగుబహుజన్మ పరిపక్వహృదయుడై | మరికదా వేదాంతమార్గంబు గనుట ||

చ|| కలుషహరమగు వివేకమ్ము గలిగినయట్టి- | ఫలముగాదా కృపాపారీణుడౌట |
తలపోసి సకలభూతదయావిశేషంబు | కలిగికదా గుణవికారంబు గనుట ||

చ|| యెదిరి దనవలెనె తా నెఱగనేర్చినఫలము | అదిగదా ద్రవ్యమోహంబు గడచనుట |
పదిలమగునాశానుభవము పాపినయట్టి- | తుదగదా తాను సంతోషంబు గనుట ||

చ|| రతిపరాఙ్ముఖ మహారాజ్యమబ్బినఫలము | మతిగదా తాను కర్మత్యాగియౌట |
తతితోడ ఫలపరిత్యాగిచిత్తవ్యాపి- | ధృతిగదా వేంకటాధిపుదాసుడౌట ||


paragubahujanma (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| paragubahujanma paripakvahRudayuDai | marikadA vEdAMtamArgaMbu ganuTa ||

ca|| kaluShaharamagu vivEkammu galiginayaTTi- | PalamugAdA kRupApArINuDauTa |
talapOsi sakalaBUtadayAviSEShaMbu | kaligikadA guNavikAraMbu ganuTa ||

ca|| yediri danavalene tA nerxaganErcinaPalamu | adigadA dravyamOhaMbu gaDacanuTa |
padilamagunASAnuBavamu pApinayaTTi- | tudagadA tAnu saMtOShaMbu ganuTa ||

ca|| ratiparA~gmuKa mahArAjyamabbinaPalamu | matigadA tAnu karmatyAgiyauTa |
tatitODa PalaparityAgicittavyApi- | dhRutigadA vEMkaTAdhipudAsuDauTa ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |