పాయని కర్మంబులె

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
పాయని కర్మంబుల (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| పాయని కర్మంబులె కడుబలవంతము లనినప్పుడె | కాయమునకు జీవునకును గర్తృత్వము లేదు ||

చ|| ఆతుమ సకలవ్యాపకమని తలపోసినపిమ్మట | జాతియు గులాభిమానము జర్చింపనెరాదు |
భూతవికారములన్నియు బురుషోత్తము డనినప్పుడు | పాతకములపుణ్యంబులపని తనకే లేదు ||

చ|| పదిలంబుగ సర్వాత్మభావము దలచినపిమ్మట | ముదమున నెవ్వరి జూచిన మొక్కకపోరాదు |
కదిసినయిప్పటిసుఖమువలె కడుదుఃఖములని తెలిసిన | చెదరక సంసారమునకు జేసాపనెరాదు ||

చ|| పరిపూర్ణుడు తిరువేంకటపతియనగా వినినప్పుడు | యెరవులహీనాధికములు యెగ్గులు మరి లేవు |
పరమాత్ముండగునీతనిభక్తులం దలచినయప్పుడు | తిరముగ నీతనికంటెను దేవుడు మరి లేడు ||


pAyani karmaMbule (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| pAyani karmaMbule kaDubalavaMtamu laninappuDe | kAyamunaku jIvunakunu gartRutvamu lEdu ||

ca|| Atuma sakalavyApakamani talapOsinapimmaTa | jAtiyu gulABimAnamu jarciMpanerAdu |
BUtavikAramulanniyu buruShOttamu DaninappuDu | pAtakamulapuNyaMbulapani tanakE lEdu ||

ca|| padilaMbuga sarvAtmaBAvamu dalacinapimmaTa | mudamuna nevvari jUcina mokkakapOrAdu |
kadisinayippaTisuKamuvale kaDuduHKamulani telisina | cedaraka saMsAramunaku jEsApanerAdu ||

ca|| paripUrNuDu tiruvEMkaTapatiyanagA vininappuDu | yeravulahInAdhikamulu yeggulu mari lEvu |
paramAtmuMDagunItaniBaktulaM dalacinayappuDu | tiramuga nItanikaMTenu dEvuDu mari lEDu ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |