పొలతి జవ్వనామున

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
పొలతి జవ్వనామున (రాగం: ) (తాళం : )

పొలతి జవ్వనామున (బూవక పూచె
యెలమి నిందుకు మనమేమి సేసేదే

సతిచింతాలతలో సంపెంగపూవులు పూచె
మతివిరహపు మేన మల్లెలు పూచె
అతనునితలపోతను అడావిజాజులు పూచె
హితవు తెలియదింకను ఏమిసేసేదే

తొయ్యలిచెమటనీట దొంతితామెరలు పూచె
కొయ్యచూపు కోపముల కుంకుమ పూచె
కయ్యపు వలపుల (జీకటి మాకులు పూచె
నియ్యేడ చెలియభావ మేమి చేసేదె

మగువరతుల లోన మంకెన పువ్వులు పూచె
మొగికొనగోళ్ళానే మొగలి పూచె
పొగరు శ్రీవేంకటేశు పొందుల కప్రము పూచె
ఇగురు(బోండ్ల మింక నేమి సేసేదే


polati javvanAmuna (Raagam: ) (Taalam: )

polati javvanAmuna (bUvaka pUche
yelami niMduku manamEmi sEsEdE

satichiMtAlatalO saMpeMgapUvulu pUche
mativirahapu mEna mallelu pUche
atanunitalapOtanu aDAvijAjulu pUche
hitavu teliyadiMkanu EmisEsEdE

toyyalichemaTanITa doMtitAmeralu pUche
koyyachUpu kOpamula kuMkuma pUche
kayyapu valapula (jIkaTi mAkulu pUche
niyyEDa cheliyabhAva mEmi chEsEde

maguvaratula lOna maMkena puvvulu pUche
mogikonagOLLAnE mogali pUche
pogaru SrIvEMkaTESu poMdula kapramu pUche
iguru(bOMDla miMka nEmi sEsEdE


బయటి లింకులు[మార్చు]

Polathi_Kharaharapriya


అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |