పుట్టించేవాడవు నీవే

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
పుట్టించేవాడవు నీవే (రాగం:ముఖారి ) (తాళం : )

పుట్టించేవాడవు నీవే పోరులు వెట్టేవు నీవే
యెట్టు నేరుచుకొంటి విది నీవినోదమా

కొందరు దేవతలును కొందరు రాక్షసులును
ఇందరి కంతర్యామి వెప్పుడు నీవు
అంది కోప మొకరిపై అట్టె ప్రసాద మొకరి __
కిందులోనే పక్షపాత మిది నీకే తగును

నరకమనుచు గొంత నగి స్వర్గమని కొంత
నిరతి గురిసేసేవు నీకుక్షిలోనే
ధర జీక టొకవంక తగ వెన్నె లొకవంక
నెరపేవు నీమాయ నీకే తెలుసును

దానిపరిపాలనము తగు దుష్టశిక్షణము
వాసిగైకొంటివి నీకు వశమై రెండు
దోసము నీవల్ల లేదు తొలుతే శ్రీవేంకటేశ
సేసినవారిపుణ్యమే చిత్తాన బెట్టితివి


Puttimchaevaadavu (Raagam: Mukhaari) (Taalam: )

Puttimchaevaadavu neevae porulu vettaevu neevae
Yettu naeruchukomti vidi neevinodamaa

Komdaru daevatalunu komdaru raakshasulunu
Imdari kamtaryaami veppudu neevu
Amdi kopa mokaripai atte prasaada mokari __
Kimdulonae pakshapaata midi neekae tagunu

Narakamanuchu gomta nagi svargamani komta
Nirati gurisaesaevu neekukshilonae
Dhara jeeka tokavamka taga venne lokavamka
Nerapaevu neemaaya neekae telusunu

Daaniparipaalanamu tagu dushtasikshanamu
Vaasigaikomtivi neeku vasamai remdu
Dosamu neevalla laedu tolutae sreevaemkataesa
Saesinavaaripunyamae chittaana bettitivi


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |