పాలదొంగవద్ద

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
పాలదొంగవద్ద (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| పాలదొంగవద్ద వచ్చి పాడేరు తమ- | పాలిటిదైవమని బ్రహ్మాదులు ||

చ|| రోల గట్టించుక పెద్దరోలలుగా వాపోవు | బాలునిముందర వచ్చి పాడేరు |
ఆలకించి వినుమని యంబరభాగమునందు | నాలుగుదిక్కులనుండి నారదాదులు ||

చ|| నోరునిండా జొల్లుగార నూగి ధూళిమేనితో | పారేటిబిడ్డనివద్ద బాడేరు |
వేరులేనివేదములు వెంటవెంట జదువుచు | జేరిచేరి యింతనంత శేషాదులు ||

చ||ముద్దులు మోమునగార మూలలమూలలదాగె|
బద్దులబాలుని వద్ద బాడేరు |
అద్దివో శ్రీతిరువేంకటాద్రీశుడితడని |
చద్దికి వేడికి వచ్చి సనకాదులు ||


pAladoMgavadda (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| pAladoMgavadda vacci pADEru tama- | pAliTidaivamani brahmAdulu ||

ca|| rOla gaTTiMcuka peddarOlalugA vApOvu | bAlunimuMdara vacci pADEru |
AlakiMci vinumani yaMbaraBAgamunaMdu | nAlugudikkulanuMDi nAradAdulu ||

ca|| nOruniMDA jollugAra nUgi dhULimEnitO | pArETibiDDanivadda bADEru |
vErulEnivEdamulu veMTaveMTa jaduvucu | jEricEri yiMtanaMta SEShAdulu ||

ca|| muddulu mOmunagAra mUlalamUlaladAge- | baddulabAlunuvadda bADEru |
addivO SrItiruvEMkaTAdrISu DitaDani | caddiki vEDiki vacci sanakAdulu ||

బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |