పొడవైన శేషగిరి

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
పొడవైన శేషగిర (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| పొడవైన శేషగిరి బోయనాయడు | విడువ కిందరి గాచు వెడబోయనాయడు ||

చ|| పొలసి మీసాల పెద్దబోయనాయడు | మలిగి వీపునగట్టేమంకుబోయనాయడు |
పొలమురాజై తిరిగేబోయనాయడు | వెలయ మోటుననుండేవేటబోయనాయడు ||

చ|| పొట్టిపొట్టియడుగులబోయనాయడు యెందు | బుట్టుపగసాధించేబోయనాయడు |
బొట్టులమెకమునే సేబోయనాయడు | పట్టపునెమలిచంగుబలుబోయనాయడు ||

చ|| పొంచి శిగ్గెగ్గెఱగనిబోయనాయడు | మించి రాలమీదదాటేమెండుబోయనాయడు |
అంచెల శ్రీవేంకటేశుడనేబోయనాయడు | పంచ గాలవేలములబలుబోయనాయడు ||


poDavaina SEShagiri (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| poDavaina SEShagiri bOyanAyaDu | viDuva kiMdari gAcu veDabOyanAyaDu ||

ca|| polasi mIsAla peddabOyanAyaDu | maligi vIpunagaTTEmaMkubOyanAyaDu |
polamurAjai tirigEbOyanAyaDu | velaya mOTunanuMDEvETabOyanAyaDu ||

ca|| poTTipoTTiyaDugulabOyanAyaDu yeMdu | buTTupagasAdhiMcEbOyanAyaDu |
boTTulamekamunE sEbOyanAyaDu | paTTapunemalicaMgubalubOyanAyaDu ||

ca|| poMci SiggeggerxaganibOyanAyaDu | miMci rAlamIdadATEmeMDubOyanAyaDu |
aMcela SrIvEMkaTESuDanEbOyanAyaDu | paMca gAlavElamulabalubOyanAyaDu ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |