పుడమి నిందరి

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
పుడమి నిందర (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| పుడమి నిందరి బట్టెభూతము కడు- | బొడవైన నల్లనిభూతము ||

చ|| కినిసి వోడమింగెడి భూతము | పునుకవీపు పెద్దభూతము |
కనలి కవియు చీకటిభూతము | పొనుగు సోమపుమోము భూతము ||

చ|| చేటకాళ్ళ మించినభూతము | పోటుదారల పెద్దభూతము |
గాటపుజడల బింకపుభూతము | జూటరినల్లముసుగు భూతము ||

చ|| కెలసి బిత్తలేతిరిగేటి భూతము | పొలుపుదాంట్ల పెద్దభూతము |
బలుపు వేంకటగిరిపై భూతము | పులుగుమీది మహాభూతము ||


puDami niMdari (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| puDami niMdari baTTeBUtamu kaDu- | boDavaina nallaniBUtamu ||

ca|| kinisi vODamiMgeDi BUtamu | punukavIpu peddaBUtamu |
kanali kaviyu cIkaTiBUtamu | ponugu sOmapumOmu BUtamu ||

ca|| cETakALLa miMcinaBUtamu | pOTudArala peddaBUtamu |
gATapujaDala biMkapuBUtamu | jUTarinallamusugu BUtamu ||

ca|| kelasi bittalEtirigETi BUtamu | polupudAMTla peddaBUtamu |
balupu vEMkaTagiripai BUtamu | pulugumIdi mahABUtamu ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |