పెంచబెంచ మీద

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
పెంచబెంచ మీద (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| పెంచబెంచ మీద బెరిగేటిచెలిమి | ఇంచుకించుక తాలిముల కెడలేనిచెలిమి ||

చ|| అంటుముట్టులేక మనసులంటుకొన్న చెలిమి | కంటగంట నవ్వించే ఘనమైన చెలిమి |
వెంటవెంట దిరిగాడు వెర్రిగొన్న చెలిమి | యింటివారి చిత్తములకు నెడరైన చెలిమి ||

చ|| చెక్కుచెమటపెక్కు వలెనే చిక్కనైన చెలిమి | యెక్కడౌటా తమ్ముదమ్ము నెరగనీని చెలిమి |
చక్కదనమే చిక్క మేనుచిక్కినట్టి చెలిమి | లెక్కలేనియాసలెల్లా లేతలయిన చెలిమి ||

చ|| అంకురించినట్టితలపు లధికమయిన చెలిమి | అంకెలయిన యాసలెల్లా లావుకొన్న చెలిమి |
వేంకటాద్రివిభుని గూడి వేడుకయిన చెలిమి | పంకజాననలకెల్ల బాయరాని చెలిమి ||


peMcabeMca (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| peMcabeMca mIda berigETicelimi | iMcukiMcuka tAlimula keDalEnicelimi ||

ca|| aMTumuTTulEka manasulaMTukonna celimi | kaMTagaMTa navviMcE Ganamaina celimi |
veMTaveMTa dirigADu verrigonna celimi | yiMTivAri cittamulaku neDaraina celimi ||

ca|| cekkucemaTapekku valenE cikkanaina celimi | yekkaDauTA tammudammu neraganIni celimi |
cakkadanamE cikka mEnucikkinaTTi celimi | lekkalEniyAsalellA lEtalayina celimi ||

ca|| aMkuriMcinaTTitalapu ladhikamayina celimi | aMkelayina yAsalellA lAvukonna celimi |
vEMkaTAdriviBuni gUDi vEDukayina celimi | paMkajAnanalakella bAyarAni celimi ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |