పరమాత్మ నిన్నుగొల్చి

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
పరమాత్మ నిన్నుగొల్చి (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| పరమాత్మ నిన్నుగొల్చి బ్రతికేము | విరసపు జాలివెత బడనోపము ||

చ|| మగడు విడిచినా మామ విడువని యట్లు | నిది నా మనసు రోసినా లోకులు మానరు |
తగిలేరు పొగిలేరు దైన్యమే చూపేరు | మొగమోటాలను నేను మోసపోవ నోపను ||

చ|| పొసగ దేవుడిచ్చినా పూజారి వరమీడు | విసిగినే విడిచినా విడువరు వీరేలోకులు |
కొసరేరు ముసరేరు కోరిక దీర్చుమనేరు | పసలేని పనులకు బడలనే నోపను ||

చ|| నుడుగుట దప్పినా నోము ఫల మిచ్చినట్లు | కడగి వేడుకొన్నాగానిమ్మనరు లోకులు |
తడవేరు తగిలేరు తామె శ్రీ వేంకటేశ | బుడి బుడి సంగతాలయబొరల నే నోపను ||


paramAtma ninnugolci (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| paramAtma ninnugolci bratikEmu | virasapu jAliveta baDanOpamu ||

ca|| magaDu viDicinA mAma viDuvani yaTlu | nidi nA manasu rOsinA lOkulu mAnaru |
tagilEru pogilEru dainyamE cUpEru | mogamOTAlanu nEnu mOsapOva nOpanu ||

ca|| posaga dEvuDiccinA pUjAri varamIDu | visiginE viDicinA viDuvaru vIrElOkulu |
kosarEru musarEru kOrika dIrcumanEru | pasalEni panulaku baDalanE nOpanu ||

ca|| nuDuguTa dappinA nOmu Pala miccinaTlu | kaDagi vEDukonnAgAnimmanaru lOkulu |
taDavEru tagilEru tAme SrI vEMkaTESa | buDi buDi saMgatAlayaborala nE nOpanu ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |