పెద్దలు మీరంతేసి

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
పెద్దలు మీరంతేసి (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| పెద్దలు మీరంతేసి పెనగనేల | వుద్దండవు నీ చేతలు వుట్టిబెట్టవయ్యా ||

చ|| మోవిపండు గానుకిచ్చె మొక్కె నీకు జేతులను | సేవలింకా నేమి యాపె సేసునయ్యా |
కావిరించి దగ్గరితే కాలుదాకు జేయిదాకు | దేవరవంటి నీ కంతేసి తగదయ్యా ||

చ|| గోరంట పూవంది ఇచ్చె కొలువున నిలుచుండె | పేరి యిచ్చకము లేమి పెంచునయ్యా |
వేరె మాటలాడబోతే వెంగమౌనో వెగటౌనో | ఆరీతి దొరవు నీకవి చెల్లవయ్యా ||

చ|| ఆరతిచ్చె నానాంగాల నన్నిటికి సమ్మతించె | కూరిమి నిన్నెట్లాను కొసరునయ్యా |
యీరీతి శ్రీ వేంకటేశ యింపు లేదో సొంపులేదో | ఆరితేరినట్టి నీకు ఆస మానదయ్యా ||


peddalu mIraMtEsi (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| peddalu mIraMtEsi penaganEla | vuddaMDavu nI cEtalu vuTTibeTTavayyA ||

ca|| mOvipaMDu gAnukicce mokke nIku jEtulanu | sEvaliMkA nEmi yApe sEsunayyA |
kAviriMci daggaritE kAludAku jEyidAku | dEvaravaMTi nI kaMtEsi tagadayyA ||

ca|| gOraMTa pUvaMdi icce koluvuna nilucuMDe | pEri yiccakamu lEmi peMcunayyA |
vEre mATalADabOtE veMgamaunO vegaTaunO | ArIti doravu nIkavi cellavayyA ||

ca|| Araticce nAnAMgAla nanniTiki sammatiMce | kUrimi ninneTlAnu kosarunayyA |
yIrIti SrI vEMkaTESa yiMpu lEdO soMpulEdO | AritErinaTTi nIku Asa mAnadayyA ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |