పాయక మతినుండి

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
పాయక మతినుండ (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| పాయక మతినుండి పరగ మేలుగీడును | సేయించి కర్మి దాజేయుటెవ్వరిది ||

చ|| వెలయ జరాచరవిభుడైన విభునాత్మ | దలచుగాక ప్రాణి దానేమి సేయు |
తెలిసి నిర్మలభక్తి దీవించి తనుజేర | గొలిపించుకొనలేమి కొరత యెవ్వరిది ||

చ|| కొందరు సుఖులై కొదలేక మెలగగ | కొందరిదుఃఖపుకొరత యెవ్వరిది |
అందరిమతి వేంకటాద్రివల్లభ నీవు | చెంది కర్మముల జేయుచేత యెవ్వరిది ||


pAyaka matinuMDi (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| pAyaka matinuMDi paraga mElugIDunu | sEyiMci karmi dAjEyuTevvaridi ||

ca|| velaya jarAcaraviBuDaina viBunAtma | dalacugAka prANi dAnEmi sEyu |
telisi nirmalaBakti dIviMci tanujEra | golipiMcukonalEmi korata yevvaridi ||

ca|| koMdaru suKulai kodalEka melagaga | koMdariduHKapukorata yevvaridi |
aMdarimati vEMkaTAdrivallaBa nIvu | ceMdi karmamula jEyucEta yevvaridi ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |