పరమ పురుష

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
పరమ పురుష (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| పరమ పురుష హరి పరాత్పర | పరరిపు భంజన పరిపూర్ణ నమో ||

చ|| కమలా పతి కమల నాభ కమలాసన వంద్య | కమల హితానంత కోటి ఘన సముదయ తేజా |
కమలామల పత్రనేత్ర కమలవైరి వర్ణగాత్ర | కమలషట్క యోగీశ్వర హృదయతేహం నమో నమో ||

చ|| జలనిధి మధన జలనిధి బంధన జలధి మధ్య శయనా | జలధి యంతర విహార మచ్ఛకచ్ఛప యవతారా |
జలనిధి జామాత జలనిధి శోషణ జలనిధి సప్తకగమన | జలనిధి కారుణ్య నమో తేహం జలనిధి గంభీర నమో నమో ||

చ|| నగధర నగరిపు నందిత నగచర యూథపనాథా | నగ పారిజాత హర సారస పన్నగ పతిరాజ శయనా |
నగకుల విజయ శ్రీ వేంకట నగ నాయక భక్త విధేయా | నగధీరాహంతే సర్వేశ్వర నారాయణ నమో నమో ||


parama puruSha (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| parama puruSha hari parAtpara | pararipu BaMjana paripUrNa namO ||

ca|| kamalA pati kamala nABa kamalAsana vaMdya | kamala hitAnaMta kOTi Gana samudaya tEjA |
kamalAmala patranEtra kamalavairi varNagAtra | kamalaShaTka yOgISvara hRudayatEhaM namO namO ||

ca|| jalanidhi madhana jalanidhi baMdhana jaladhi madhya SayanA | jaladhi yaMtara vihAra macCakacCapa yavatArA |
jalanidhi jAmAta jalanidhi SOShaNa jalanidhi saptakagamana | jalanidhi kAruNya namO tEhaM jalanidhi gaMBIra namO namO ||

ca|| nagadhara nagaripu naMdita nagacara yUthapanAthA | naga pArijAta hara sArasa pannaga patirAja SayanA |
nagakula vijaya SrI vEMkaTa naga nAyaka Bakta vidhEyA | nagadhIrAhaMtE sarvESvara nArAyaNa namO namO ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |


"https://te.wikisource.org/w/index.php?title=పరమ_పురుష&oldid=10342" నుండి వెలికితీశారు