పరమపాతకుడ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
పరమపాతకుడ (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| పరమపాతకుడ భవబంధుడ శ్రీ- | హరి నిను దలచ నే నరుహుడనా ||

చ|| అపవిత్రుడ నే నమంగళుడ గడు- | నపగతపుణ్యుడ నలసుడను |
కపటకలుష పరికరహృదయుడ నే- | నపవర్గమునకు నరుహుడనా ||

చ|| అతిదుష్టుడ నే నధికదూషితుడ | హతవివేకమతి నదయుడను |
ప్రతిలేనిరమాపతి మిము దలచలే- | నతులగతికి నే నరుహుడనా ||

చ|| అనుపమ విషయ పరాధీనుడ నే- | ననంత మోహభయాతురుడ |
వినుతింపగ తిరువేంకటేశ ఘను- | లనఘులుగాక నే నరుహుడనా ||


paramapAtakuDa (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| paramapAtakuDa BavabaMdhuDa SrI- | hari ninu dalaca nE naruhuDanA ||

ca|| apavitruDa nE namaMgaLuDa gaDu- | napagatapuNyuDa nalasuDanu |
kapaTakaluSha parikarahRudayuDa nE- | napavargamunaku naruhuDanA ||

ca|| atiduShTuDa nE nadhikadUShituDa | hatavivEkamati nadayuDanu |
pratilEniramApati mimu dalacalE- | natulagatiki nE naruhuDanA ||

ca|| anupama viShaya parAdhInuDa nE- | nanaMta mOhaBayAturuDa |
vinutiMpaga tiruvEMkaTESa Ganu- | lanaGulugAka nE naruhuDanA ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |