పనిలేనిధనవాంఛ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
పనిలేనిధనవాంఛ (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| పనిలేనిధనవాంఛ బడిపొరలిన నిట్టి- | కనుమాయలేకాక కడ నేమిగలదు ||

చ|| కనుచూపుకాకల గలయట వెడయాస- | లనుభవింపుటగాక యందేమిగలదు |
తనువల్లిసోకుల దగులుట మమతల- | నెనయగోరుటగాక యిందేమిగలదు ||

చ|| ఎలమి నధర మానుటెరిగి యెంగిలి నోర- | నలుముకొనుట గాక యందేమిగలదు |
పలులంపటములచే బడుట దుఃఖంబులు | తలజుట్టుటేకాక తనకేమి గలదు ||

చ|| శ్రీవేంకటాద్రీశు జేరనిపనులెల్ల | నేవగింతలేకాక యిందేమిగలదు |
ఆవల సురతభోగ మనుభవింపబోయి | రావలయుటగాక రచనేమిగలదు ||


panilEnidhanavAMCa (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| panilEnidhanavAMCa baDiporalina niTTi- | kanumAyalEkAka kaDa nEmigaladu ||

ca|| kanucUpukAkala galayaTa veDayAsa- | lanuBaviMpuTagAka yaMdEmigaladu |
tanuvallisOkula daguluTa mamatala- | nenayagOruTagAka yiMdEmigaladu ||

ca|| elami nadhara mAnuTerigi yeMgili nOra- | nalumukonuTa gAka yaMdEmigaladu |
palulaMpaTamulacE baDuTa duHKaMbulu | talajuTTuTEkAka tanakEmi galadu ||

ca|| SrIvEMkaTAdrISu jEranipanulella | nEvagiMtalEkAka yiMdEmigaladu |
Avala surataBOga manuBaviMpabOyi | rAvalayuTagAka racanEmigaladu ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |