పృథుల హేమ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
పృథుల హేమ (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| పృథుల హేమ కౌపీన ధరః | ప్రథిత వటుర్మేబలం పాతు ||

చ|| సూపా సప్తః శుచిస్సులభః | కోప విదూరః కులాధికః |
పాప భంజనః పరాత్ప రోయం | గోపా లోమే గుణం పాతు ||

చ|| తరుణః ఛత్రీ దండ కమండలు | ధరః పవిత్రీ దయాపరః |
సురాణాం సంస్తుతి మనోహరః | స్థిరస్సుధీర్మే ధృతిం పాతు ||

చ|| త్రివిక్రమః శ్రీ తిరువేంకటగిరి | నివాసోయం నిరంతరం |
ప్రవిమల మసృణ కబళ ప్రియోమే | దివా నిశాయాం ధియం పాతు ||


pRuthula hEma (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| pRuthula hEma kaupIna dharaH | prathita vaTurmEbalaM pAtu ||

ca|| sUpA saptaH SucissulaBaH | kOpa vidUraH kulAdhikaH |
pApa BaMjanaH parAtpa rOyaM | gOpA lOmE guNaM pAtu ||

ca|| taruNaH CatrI daMDa kamaMDalu | dharaH pavitrI dayAparaH |
surANAM saMstuti manOharaH | sthirassudhIrmE dhRutiM pAtu ||

ca|| trivikramaH SrI tiruvEMkaTagiri | nivAsOyaM niraMtaraM |
pravimala masRuNa kabaLa priyOmE | divA niSAyAM dhiyaM pAtu ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |


"https://te.wikisource.org/w/index.php?title=పృథుల_హేమ&oldid=10424" నుండి వెలికితీశారు